حوزه سرمایه گذاری
حوزه سرمایه گذاری

دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي نيازمند سرمايه گذاري بوده و اين امر نيز مستلزم تجهيز منابع مالي بلندمدت از طريق بازار سرمايه داخلی و خارجی است. جهت نیل به این منظور، نهادهای مشاوره ای و تسهیل کننده در بازار سرمایه میتوانند کیفیت و سرعت عملیات اصلی بازار را بالا برده و اتکای به نظرات و مشورتهای موثر بر تصمیمات معامله گران و سایر نهادهای مالی را بهبود بخشند. بر این بنیان شرکت مهر با هدف ايجاد، توسعه و مشاركت در انواع طرح هاي سرمايه گذاري تشکیل گردید و با عنایت به برخورداری از تیم کارشناسان و مشاورین مجرب خود، فعالیت های زیر را برای تحقق منظور های گفته شده، پیگیری می نماید:

 • شناسایی منابع مختلف مالی.
 • انجام سرمایه گذاری های مشترک با شرکت های خارجی و سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی.
 • سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.
 • پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری و مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار داخلی و خارجی.
 • ارائه خدمات مشاوره جهت سود دهی پروژه ها.
 • ارائه خدمات مديريتي و کارشناسي مالی به شرکتهاي توليدي و غيرتوليدي.
 • اعمال مدیریت راهبردی توسط مشاورین مجرب داخلی و خارجی.
 • بهره گيري از ابزارها و روشهاي بين المللي به منظور جذب سرمايه هاي خارجي در چارچوب قوانين و مقررات کشور.
 • واگذاری تمامی فعالیت های عملیاتی و ارتباطات محیطی به شرکت های تعیین صلاحیت شده.
 • پیگیری کسب سود از طریق برون سپاری و نه دخالت و کنترل مدیریت شرکت های همکار.
 • ارزش آفرینی و تاثیر گذاری مثبت در عملکرد شرکت های همکار با اتخاذ راهبرد های مناسب.
 • ایجاد شرایط هم افزایی در بین شرکت های طرف قرارداد در مبادلات بازرگانی، مکانیزم ها، خدمات مشترک و خدمات مشاوره ای.