حوزه انرژی
حوزه انرژی

شرکت مهرباهدف پایه گذاری نگاهی نو به حوزه انرژی در سطح ملی و منطقه ای و با بهره مندی از بهترین و کارآمدترین متخصصان و نخبگان این حوزه و مشاورین داخلی و خارجی تاکنون پروژه های متعددی را در زمینه مطالعات فنی اقتصادی، امکان سنجی پروژه ها، امور پیمانکاری و مشاوره در حوزه انرژی به اتمام رسانده است و فعالیت های زیر را در حوزه انرژی انجاممی دهد:

  • شناسایی پروژه های بزرگ در حوزه انرژی  در سطح ملی و امکان سنجی اجرای آن ها
  • شناسایی بهترین شرکت های حوزه انرژی  در سطح بین المللی
  • شناسایی بهترین پیمانکاران داخلی در حوزه صنعت در سطح کشور جهت تقویت امور اجرایی پروژه ها
  • ایجاد ارتباط و مذاکره با شرکت های داخلی و خارجی
  • احراز قابلیت ها و صلاحیت های لازم در این شرکت ها جهت انجام فعالیت در ایران
  • ایجاد «مشارکت انتفاعی» با این شرکت ها در صورت احراز قابلیت ها
  • انجام پروژه های انرژی  در ایران با یکی از صورت های مشارکتی مورد توافق
  • انجام خدمات مشاوره به نهاد ها، دستگاه ها، شرکت ها و حوزه های انرژی داخلی ایران جهت انتخاب شرکت خارجی سرمایه گذار، ناظر، مشاور ومجری در ایران و انتخاب پیمانکاران مناسب داخلی .
  • انجام خدمات مشاوره به شرکت های خارجی فعال در حوزه های انرژی  و معرفی پروژه های با توجیه  مناسب،جهت پذیرش سرمایه گذاری، نظارت و اجرای آن ها در  ایران