حوزه صنعت

 

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

 سازمان توسعه تجارت ایران

 

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

 

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

سازمان توسعه و نوسازی

معادن و صنایع معدنی ایران 

سازمان صنایع کوچک و شهرک های

صنعتی ایران