چشم انداز

 

 

شرکت مهر به حول و قوه الهی درافق چشم انداز پنج ساله خود، شرکتی ست:

  • دارای شرکای تجاری قوی و حرفه ای در موضوعات فعالیت خود
  • برخوردار از شرکای مالی قدرتمند و قابل اعتماد، جهت انجام پروژه های مختلف درحوزه های فعالیت شرکت
  • برخوردار از تیم های مشاوره و کارشناسی کارآمد ومجرب جهت انجام پروژه های شرکت
  • مورد اعتماد و اطمینان مشتریان، نهادها و شرکای داخلی و خارجی
  • اجرای حداقل سه پروژه عمده در ابعاد ملی در هر یک از حوزه های فعالیت