منشور اخلاقی

 

شرکت مهر، همواره برحفظ ارزشها و معیارهای کاری معتقد است. این شرکت دارای منشور اخلاقی است که در کل سازمان، توسط مدیران ارشد، حفظ و به همه کارکنان و شرکای تجاری نیز اعلام می گردد. این ارزشها به قرار زیر است:

  • احترام و پذیرش قطعی و حتمی قوانین ساری و جاری کشور و نظامات بین المللی در حوزه های فعالیت شرکت
  • قائل بودن و برتابیدن اصول و قواعد شرعی، عرفی و اخلاقی تجارت و کار
  • احترام و ارزش گذاری به همه همکاران و رقبا
  • احترام به مشتری و قائل به حق شرکای تجاری
  • تلاش در جهت حفظ و نگهداری شرکای تجاری و سعی در افزودن به شرکا به لحاظ کمی و کیفی
  • ارزش و انصاف در برابر کارکنان، کارمندان و پرسنل داخلی در هر رده و سمت
  • ارائه بهترین خدمات و بالاترین کیفیت به شرکای تجاری بر اساس همه قابلیتها و استعدادهای سازمان
  • همیاری در توسعه بنگاه های اقتصادی در حوزه های فعالیت شرکت
  • فعالیت اقتصادی در جهت کسب منفعت برای بهره گیری سهام داران، کارکنان و سایر ذینفعان
  • مدیریت توانایی ها و استعداد های متخصصان و بهره گیری از پتانسیل های ایجاد شده در راستای تامین اهداف شرکت